Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5810247
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5762269
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3450996
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195581
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141209
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694625
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628242
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498532