Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5790935
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5590752
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3431877
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3190447
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3139850
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2688855
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626536
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2488869